Projekt nr WND-POKL.09.01.02-08-177/11
„Dodatkowe zajęcia edukacyjno – rozwojowe dla dzieci klas I – III gorzowskich szkół podstawowych”

Miasto Gorzów Wlkp. w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 realizuje w 16 gorzowskich szkołach podstawowych projekt systemowy,
którego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III  poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania.

Realizacja projektu ma na celu:

v     podniesienie jakości kształcenia poprzez uruchomienie dodatkowych nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych,

v     zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zwłaszcza tych z trudnościami w nauce,

v     wsparcie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich zainteresowań.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla 2889 uczniów klas I - III szkół podstawowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej w materiały i specjalistyczny sprzęt dydaktyczny. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 1.349.656,00 zł.

W ramach projektu realizowane będą następujące rodzaje zajęć:

v   zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

v   zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

v   zajęcia logopedyczne,

v   zajęcia psychoedukacyjne,

v   zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

v   specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: w tym arteterapia, dogoterapia, kinezjologia edukacyjna, terapia psychologiczno – pedagogiczna, muzykoterapia, bajkoterapia, biblioterapia, zajęcia ruchowe dla dzieci niepełnosprawnych metodą W. Sherbone i P. Dennisona, integracja sensoryczna,

v   zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.