Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKI

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim.

 

§ 2

 

Samorząd uczniowski, działający w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wielkopolskim oraz niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II:

CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3

 

Do głównych celów działalności SU należą:

a.promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzjiw sprawach szkoły,

b.przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,

c.zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnychpomysłów dla wspólnego dobra,

d.promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

e.organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,rozrywkowej, naukowej w szkole,

f.reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

 

Rozdział III:

OPIEKUN SU

§ 4

 

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

 

§ 5

 

Opiekuna SU wybiera rada pedagogiczna.

 

§ 6

 

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,

b. inspirowanie uczniów do działania,

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

 

Rozdział IV:

ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 7

 

Do wybieralnych organów SU należą:

1. Rada Samorządów Klasowych.

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Ich kadencja trwa jeden rok szkolny. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

 

§ 8

 

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

a.identyfikują potrzeby uczniów,

b.inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej,naukowej w szkole,

c.informują uczniów o działalności Zarządu SU.Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

 

§ 9

 

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,

c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

§ 10

 

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

a.współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

b.opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

c.zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,

d.kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły

e.rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

 

§ 11

 

Do kompetencji Zarządu SU należy:

a.koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b.opracowanie rocznego planu działania SU,

c.identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

d.przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

e.zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.Obrady Zarządu SU zwoływane są przez

Przewodniczącego Zarządu SU, na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz na kwartał.

 

§ 12

 

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,

e. włączanie uczniów w ogólno szkolne działania Zarządu SU.

 

§ 13

 

Zarząd SU składa się z:

1. Przewodniczącego SU,

2. Wiceprzewodniczącego SU,

3. 4 stałych członków Zarządu.

 

§ 14

 

Przewodniczący SU:

a.kieruje pracą Zarządu SU,

b.reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,

c.przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU orazsprawozdanie końcowe z działalności SU,

d.zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,

e.podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobęsporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

 

§ 15

 

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

 

§ 16

 

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły,gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

 

Rozdział V:

ORDYNACJA WYBORCZA

§ 17

 

Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne,bezpośrednie i większościowe.

 

§ 18


Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń klas IV –VI szkoły.

 

§ 19

 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń klas IV - VI szkoły,

b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,

 

§ 20

 

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 3. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca.Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

 

§ 21

 

Ogólno szkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 1 losowo wybrany przedstawiciel każdej klasy IV, który nie jest kandydatem.

 

§ 22

 

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym przez opiekuna SU terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

a.przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b.określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,

c.przygotowanie wyborów,

d.ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,

e.przeprowadzenie wyborów, f.obliczenie głosów, g.sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

 

§ 23

 

Ogólno szkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

1.Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 3 dni przed ustalonym terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

2.Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

3.Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą

4.w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji,złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

5.Członkami Zarządu SU zostaje 6 pierwszych osób, które otrzymały największą liczbę głosów.

6.Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

7.Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

8.Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

 

§ 24

 

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

a.rezygnacji,

b.końca kadencji,

c.po ukończeniu nauki w szkole.

d.odwołania decyzją dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub 2/3 członków Rady SamorządówK lasowych.

2. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a.w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

b.w miejsce stałych członków Zarządu SU - Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

c.w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne.

 

Rozdział VI:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE

§ 25

 

1.Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

2.Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.

3.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2015r.